2. KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM SA UPLATNIM RAČUNIMA

 Izdanje 2023. godina

Cena 2.750,00dinara

 1. marta 2016. godine počeo je da se primenjuje novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i  Kontnom planu za budžetski sistem (u daljem tekstu: Pravilnik), objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj  16/2016, koji je zamenio do sada važeći Pravilnik („Službeni glasnik RS”, br. 103/2011, 10/2012, 18/2012,  95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013 – ispravka, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014,  81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 i 105/2015), mnogo puta  menjan i dopunjavan, koji je prestao da važi.

Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Službeni glasnik RS”, br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 - ispravka, 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015, 63/2015, 97/2015 i 105/2015) takođe je prestao da važi 1. marta 2016. godine, a na snagu je stupio novi, objavljen u „Službenom glasniku RS“, broj 16/2016.

U ovom izdanju, kao prilozi u sklopu Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem, nalazi se šema funkcionalne klasifikacije i kontni plan, a u sklopu Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa nalazi se:

1) plan računa za uplatu javnih prihoda;

2) struktura elementa poziva na broj odobrenja;

3) spisak opština, gradova autonomnih pokrajina i republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama uprave za trezor;

4) spisak carinarnica i njihovih organizacionih jedinica;

5) uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe

6) pregled računa za uplatu novčanih kazni po prekršajnom nalogu i kazni izrečenih u upravnom postupku

Nadamo se da će i ovo izdanje, kao i sva do sada objavljena pod okriljem ZUP-a, naći primenu u vašem svakodnevnom radu.

Do nekog sledećeg izdanja, želimo vam uspešan rad.