1. Pitanje:

Opština ima poseban podračun za isplatu bolovanja preko 30 dana i porodiljskog bolovanja. Kada na podračun legnu sredstva za ove namene opštinska uprava tek tada vrši isplatu bolovanja. Kako planirati u ovakvom slučaju sredstva za bolovanje (414) i prihod, imajući u vidu da se ne vrši prvo isplata, pa refundacija?

Odgovor:

Opština ne mora imati poseban podračun za isplatu bolovanja preko 30 dana i porodiljskog bolovanja. Sredstva za ove namene ne treba planirati ni na prihodnoj, ni na rashodnoj strani. Kada se vrši isplata, knjiži se na ekonomskoj klasifikaciji 414, a kada se vrši povraćaj, onda se stornira 414. Jedino je potrebno planirati sredstva koja se dobijaju za refundaciju bolovanja iz prethodne godine na ekonomskoj klasifikaciji 772 - Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine.

2. Pitanje:

Da li za izdvojeno odeljenje osnovne muzičke škole, registrovano na teritoriji opštine, treba isplaćivati naknadu prevoza profesorima koji obavljaju nastavu? Da li (ako treba) sredstva planirati kod osnovnog obrazovanja?

Odgovor:

Pitanje upućeno Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jer se radi o primeni propisa iz nadležnosti tog ministarstva. Po pribavljanju mišljenja, isto ćemo dostaviti ZUP.

3. Pitanje:

Da li se kod obračuna plata u turističkim organizacijama, koje su indirektni korisnici budžeta, primenjuje Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ili Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama?

Odgovor:

Prema članu 30. Zakona o turizmu, turističke organizacije su javne službe. Imajući to u vidu, koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u turističkim organizacijama trebalo je da budu uređeni Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama.

Kako navedenom uredbom koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u turističkim organizacijama nisu uređeni, trebalo bi koristiti koeficijente za slične poslove ili zvanja koji su navedeni u Uredbi.

Prema dosadašnjem postupanju, jedinice lokalne samouprave su za obračun i isplatu ovih plata primenjivale koeficijente za obračun i isplatu plata zaposlenih u upravi jedinice lokalne samouprave. Donošenjem novog Zakona o zaposlenima u javnim službama i pripadajuće Uredbe o koeficijentima, ova oblast će se urediti na adekvatan način.

4. Pitanje:
U Uputstvu Ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalnih vlasti za 2018. godinu navodi se: 
„Ukupnu masu sredstava za plate treba umanjiti za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju (zbog prestanka rada korisnika i sl.) odnosno za plate zaposlenih koji su radili kod tih korisnika, a koji nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe čije se plate finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412.“
Kako umanjiti masu za plate za one radnike koji nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe ako je neutrošena masa za plate iskorišćena za povećanje plata u kulturi i predškolskoj ustanovi u skladu sa Uputstvom ministra za 2017. godinu (u okviru tako planirane mase može se povećati)? 
Ukoliko su radnici iz javnih preduzeća, koja su izgubili status indirektnog korisnika, u Gradsku upravu preuzeti tek krajem 2017. godine, kako planirati masu za plate za 2018. godinu u tom slučaju?
Odgovor:

Masu sredstava za plate treba umanjiti za masu sredstava za plate zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava koje su se finansirale iz budžeta lokalne vlasti sa ekonomskih klasifikacija 411 i 412, a više se ne finansiraju (zbog prestanka rada korisnika i sl.), odnosno za masu sredstava za plate zaposlenih koji su radili, a nisu preuzeti u organe i službe uprave ili javne službe jedinice lokalne vlasti, kod kojih se plate zaposlenih finansiraju iz budžeta lokalne vlasti na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412. To znači ako je prestala sa radom JP Direkcija ili su plate zaposlenih prestale da se finansiraju iz budžeta JLS jer JP Direkcija nadalje posluje kao samostalno preduzeće na tržištu, za ovu masu sredstava za plate treba umanjiti ukupnu masu sredstava za plate koja je utvrđena Odlukom o budžetu JLS za budžetsku 2018. godinu. Ako je deo zaposlenih iz takvog preduzeća preuzet u upravu ili javnu službu, onda se masa za plate ovih zaposlenih  prenosi na budžetskog korisnika kod koga su zaposleni preuzeti i nema potrebe umanjivati ukupnu masu za plate za  isto.

Zatim masu treba uvećati za povećanje plata za zaposlene u ustanovama kulture – za 10% i za zaposlene u predškolskim ustanovama - za 10% .

Neophodno je o istom obavestiti Ministarstvo finansija, dostaviti Tabelu 1. u kojoj je prikazana masa plata za ove zaposlene i planirati je Odlukom o budžetu jedinice lokalne samouprave za 2018. godinu.

5. Pitanje:

Da li se u opštem delu budžeta navode svi projekti planirani na klasi 5 i kontima 4512 i 4632, ili samo oni koji se finansiraju u više godina?

Da li se u Prilog 2 unose svi projekti ili samo oni koji se finansiraju u više godina?

Odgovor:

U opštem delu odluke o budžetu iskazuju se samo kapitalni izdaci koji zahtevaju plaćanje u više godina (član 54. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu), ali isključivo rashodi i izdaci na klasi 5.

6. Pitanje:

Da li je u 2018. godini dozvoljeno povećanje zarada u javnim komunalnim preduzećima?

Odgovor:

Ne.

7. Pitanje:

U JLS gde je imenovan privremeni organ da li se priprema i donosi odluka o budžetu ili odluka o privremenom finansiranju?

Odgovor:

Privremeni organ može da donese odluku o budžetu.

8. Pitanje:

Ukoliko JLS sufinansira projekat koji se realizuje zajedno sa Ministarstvom privrede (ili neko drugo) da li šifra projekta mora biti ista kao i kod Ministarstva, s obzirom na različitu programsku strukturu?

Odgovor:

Šifra projekta u konkretnom slučaju traba da bude ista.

9. Pitanje:

Ukoliko predškolska ustanova ostvaruje prihod iz izvora 04 - Sopstveni prihodi, po osnovu proširene delatnosti (spremanje hrane), da li može da finansira plate iz izvora 04 i na koji način?

Odgovor:

Plate treba da se finansiraju iz stalnog izvora prihoda (01 – Prihodi iz budžeta).

10. Pitanje:

Da li opština može da kupi opremu za javno komunalno preduzeće i da na korišćenje jer preduzeće iz svojih sredstava ne može da je kupi? Na koji način planirati ovu opremu (vozilo za odvoz smeća)?

Odgovor:

U konkretnom slučaju, za ovu namenu celishodnije je opredeliti kapitalnu subvenciju za javno komunalno preduzeće jer tu opremu treba iskazati kao osnovno sredstvo tog preduzeća, a ne opštine.

11. Pitanje:

Krajem godine zaključen je ugovor o uređenju atarskih puteva (iz sredstava ostvarenih od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta) i plaćanje će se najvećim delom vršiti u narednoj 2018. godini. S obzirom da se obaveza po ugovoru prenosi u narednu godinu, da li je planirati iz izvora 01 ili 13?

Odgovor:

Izvršavanje predmetnih rashoda treba planirati na izvoru 13, s tim što napominjemo da se prilikom preuzimanja obaveza po ugovorima koji zahtevaju plaćanje u više godina primenjuju odredbe Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje prirode rashoda i uslovima i načinu pribavljanja saglasnosti za zaključivanje određenih ugovora koji, zbog prirode rashoda, zahtevaju plaćanje u više godina.

12. Pitanje:

Ako mesna zajednica ima izglasan mesni samodoprinos (i u odluci stoje kapitalni projekti), da li se ti projekti planiraju kod uprave, s obzirom da mesne zajednice ne mogu imati 5-ice tj. kapitalne investicije ?

Odgovor:

Da.

13. Pitanje:

Da li izbore u mesnim zajednicama planirati u razdelu skupštine opštine ili u razdelu opštinske uprave?

Odgovor:

U okviru razdela opštinske uprave.

14. Pitanje:

Do kada će se primenjivati Zakon o privremenom uređivanju osnovice, s obzirom da je rečeno, kada je Zakon donet, da je privremenog karaktera i da će se primenjivati 3 godine od donošenja (novembar 2014.), a to znači da taj period ističe ovog decembra? Vaše mišljenje ili pretpostavka?

Odgovor:

Primena ovog zakona nije oročena, tako da će važiti dok se ne stavi van snage.

15. Pitanje:

Na namenski račun Centra za kulturu do kraja ove godine trebalo bi da budu uplaćena sredstva za realizaciju projekta u naredne tri godine. S obzirom da je u pitanju međunarodna donacija (izvor 06), da li sledeće godine sredstva treba planirati na izvoru 06?

Odgovor:

Ove rashode treba planirati na 15 - Neutrošena sredstva od donacija iz prethodne godine.

16. Pitanje:

Na teritoriji naše opštine posluje ogranak Apotekarske ustanove, čiji je osnivač grad Vranje. Da li smemo finansirati materijalne troškove i ako da, sa kojeg konta (osnivač ustanove preti da će istu zatvoriti ako ne učestvujemo u finansijama)?

Odgovor:

Ne. Čl. 13. i 13a Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisane su nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

17. Pitanje:

Da li možemo isplatiti sredstva za novogodišnje paketiće deci zaposlenih i sa kojeg konta?

Odgovor:

Da, sa ekonomske klasifikacije 413142 - Pokloni za decu zaposlenih.

18. Pitanje:

Da li možemo sredstva iz namenskog transfera za socijalnu zaštitu dati na konkursu udruženju koje za tu vrstu usluga poseduje licencu ili Crvenom krstu? Ako može, da li je konto 481 na kojem se knjiži?

Odgovor:

Način dodele sredstava definisan je ugovorom između opštine/grada i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti i Uredbe o namenskim transferima iz socijalne zaštite i to na ekonomskoj klasifikaciji 472.

19. Pitanje:

Šta je osnovica za uvećanje plata kod kulture i vrtića? Propisana osnovica 2014. godine? Uvećana osnovica iz 2017. godine? Osnovica iz 2014. godine umanjena za 10%?

Da li se za uvećanje osnovice uvećava i masa, da li za to treba podneti zahtev u Ministarstvu finansija?

Na šta se primenjuje 10% povraćaja sredstava u budžet? Obračunata plata sa sada uvećanom osnovicom od 10% ili nešto drugo?

Odgovor:

Imajući u vidu da će Vlada krajem decembra 2017. godine usvojiti zaključke kojima će se utvrditi konkretna visina osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih na osnovu procenata uvećanja plata koji su utvrđeni Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, neophodno je sačekati donošenje/usvajanje zaključaka. Međutim, prema nekim našim saznanjima, sindikati zaposlenih u kulturi i predškolskim ustanovama pokrenuli su sudske postupke u kojima dokazuju da pojedine jedinice lokalne samouprave, iako su imale sredstva za ove namene, nisu isplatile uvećanja plata u prethodnom periodu. Shodno navedenom, pojedine jedinice lokalne samouprave treba da preispitaju razloge zbog kojih nisu zaposlenima u ovim oblastima u prethodnom periodu isplatili navedena uvećanja.

U vezi pitanja primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, upućujemo vas na član 5. stav 1. kojim je propisano je da se osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava, koja je u primeni na dan donošenja ovog zakona, umanjuje za 10%. Zakon je stupio na snagu 28. novembra 2014. godine.

I Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu uređeno je da sredstva dobijena po osnovu umanjenja u skladu sa odredbama Zakona o privremenom uređivanju osnovica treba planirati na ekonomskoj klasifikaciji 465 – Ostale dotacije i transferi.

Prema navedenom Zakonu, korisnici javnih sredstava, kojima se umanjuje planirani iznos sredstava za plate, odnosno iznos za dotacije organizacija obaveznog zdravstvenog osiguranja, dužni su da u roku od tri dana od dana izvršenja konačne isplate plata za određeni mesec na račun propisan za uplatu javnih prihoda Republike Srbije uplate razliku između ukupnog iznosa plata obračunatih primenom osnovice koja je u primeni na dan donošenja ovog zakona (koja nije umanjena za 10%) sa uračunatim doprinosima koji se isplaćuju na teret poslodavca i ukupnog iznosa plata obračunatih primenom umanjene osnovice za 10% sa uračunatim doprinosima koji se isplaćuju na teret poslodavca.

 Prema tome, imajući u vidu da je Zakon i dalje u primeni, potrebno je da se po obračunu i isplati plata, izdvajanje na aproprijaciji ekonomske klasifikacije 465 i dalje vrši na način kako je to utvrđeno od početka primene Zakona. U suprotnom, primeniće se odredbe člana 10. Zakona.

20. Pitanje:

Da li vantelesnu oplodnju planirati u okviru programa 11, programska aktuelnost ili kao projekat u programu 12?

Odgovor:

U okviru Programa 11 - Socijalna i dečija zaštita iz razloga što je namena socijalno davanje.

21. Pitanje:

U Uputstvu stoji da se masa sredstava može uvećati za broj zaposlenih maksimalno do broja utvrđenog u odluci o maksimalnom broju zaposlenih. Da li to znači da ako je u odluci opštini dodeljen broj zaposlenih veći od broja koji opština može trenutno da zaposli tj. za koji ima trenutno predviđenu masu sredstava za zarade, može u 2018. godini povećati masu sredstava do broja koji je na nivou republike nama dodeljen?

Odgovor:

Treba se pridržavati člana 40. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu u kome je utvrđeno da lokalna vlast u 2018. godini može planirati ukupna sredstva potrebna za isplatu plata zaposlenih koje se finansiraju iz budžeta lokalne vlasti, tako da masu sredstava za isplatu plata planiraju na nivou isplaćenih plata u 2017. godini, uvećanu za masu sredstava za plate za broj zaposlenih maksimalno do broja utvrđenog u Odluci o maksimalnom broju zaposlenih za 2017. godinu, a najviše do dozvoljenog nivoa za isplatu plata u skladu sa članom 36. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu.

 Prema tome, gornja granica do koje se može planirati masa sredstava za plate je masa utvrđena članom 36. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, koju zatim treba umanjiti odnosno uvećati kako je nadalje u članu 40. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu navedeno.

22. Pitanje:

Da li škole sprovode javne nabavke za prevoz đaka i radnika ili opštinska uprava?

Odgovor:

Škole mogu da sprovode javne nabavke za prevoz đaka i radnika.

23. Pitanje:

Kako planirati investicije za škole: da li na 463, pa na odgovarajući konto u analitici?

Odgovor:

Sredstva za ove namene se planiraju se na ekonomskoj klasifikaciji 463 ukoliko je škola (nepokretnost) uknjižena kao svojina Republike Srbije, odnosno na ekonomskoj klasifikaciji 511 ukoliko je jedinica lokalne samouprave nosilac prava svojine.

24. Pitanje:

Razjasnite povećanje od 5% za ustanove socijalne zaštite na lokalu: da li se to odnosi na radnike zaposlene u centrima za socijalni rad čije se plate finansiraju iz opštinskog budžeta? U lokalnim budžetima to je konto 463 i treba popuniti tabelu u odluci o budžetu kada se odnosi na plate ovih zaposlenih.

Odgovor:

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu prema kojem zaposleni u ustanovama socijalne zaštite u 2018. godini dobijaju povećanje plata za 10%. Napomena: prvobitni tekst je predviđao povećanje plata za 5% zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, koje su indirektni korisnici budžeta lokalne vlasti.

25. Pitanje:

Na koji način, odnosno na kojoj poziciji u 2018. godini planirati finansiranje školskog sporta? Da li planirati preko sportskog saveza na ekonomskoj klasifikaciji 481911 - Donacije sportskim omladinskim organizacija ili preko škola na ekonomskoj klasifikaciji 463?

Odgovor:

Na ekonomskoj klasifikaciji 481911 - Dotacije sportskim omladinskim organizacijama.

26. Pitanje:

Da li se u odluci o budžetu može zajedno planirati predsednik opštine i opštinsko veće, pošto su izvršni organi?

Napominjemo da ih u poslovnim knjigama vodimo odvojeno kao direktne korisnike.

Odgovor:

Ne, svi organi jedinice lokalne samouprave iskazuju se posebno, kao razdeli u odluci o budžetu.

27. Pitanje:

Da li namenska sredstva koja su od ministarstva direktno uplaćena na podračun indirektnog korisnika i nisu utrošena u 2017. godini mogu da se 31.12.2017. vrate u budžet, pa da se u 2018. godine vrate tom indirektnom korisniku kao izvor 01?

Odgovor:

U 2017. godini ova sredstva treba „prevesti“ preko uplatnog računa za uplatu javnih prihoda, 733 – Tekući ili kapitalni transferi od Republike u korist nivoa opštine/grada na izvoru 07 - Transferi od ostalih nivoa vlasti.

U 2018. godini prenose se indirektnom korisniku na izvoru 13 - Neraspoređeni višak prihoda iz ranijih godina. Takođe, odlukom o završnom računu opštine/grada za 2017. godinu, ova sredstva treba navesti kao neutrošena sredstva iz prethodne godine.

28. Pitanje:

Da li se sredstva koja roditelji uplaćuju na dobrovoljnoj bazi tzv. „roditeljski dinar“ vrtiću uplaćuju na isti uplatni račun kao i za uslugu boravka u vrtiću 742156? Ako nije, na koji uplatni račun treba uplaćivati sredstva?

Odgovor:

Pitanje je upućeno Slavici Manojlović, rukovodiocu grupe za plate u MF.

29. Pitanje:

Za koje namene se mogu koristiti sredstva od ministarstva za pripremni predškolski program koja prenosimo vrtiću?

Da li se mogu koristiti za zarade vaspitača koji vode predškolski program?

Da li je potrebno sredstva prvo uneti u budžet, pa tek onda preneti vrtiću ili direktno sa podračuna opštine na podračun vrtića?

Odgovor:

Ispravno je da se ova sredstva uplate na odgovarajući račun za uplatu javnih prihoda, te da se potom usmere predškolskim ustanovama.

Prema našem mišljenju iz ovih sredstava ne treba finansirati plate zaposlenih u predškolskim ustanovama (što se dešava u praksi), imajući u vidu da je obaveza jedinice lokalne samouprave da u budžetu opredeli sredstva za ove namene.

30. Pitanje:

Gde treba planirati plate po sudskim presudama: na stvarni trošak 411 i 412 ili na 485 kao štetu, i gde rasknjižiti plate skinute prinudnom naplatom na 483?

Odgovor:

Treba planirati kao stvarni trošak, na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412. Prema našim saznanjima Državna revizorska institucija ima drugačiji stav.

31. Pitanje:

Kako planirati sredstva na 465112, ako imamo Zakon o privremenom smanjenju plata od 10% i 5% posto povećanje?

Da li masu za plate po članu 36. Zakona o budžetu Srbije uvećati za 5%, pa umanjiti za 10%, u skladu sa Zakonom o privremenom umanjenju osnovica, pa tu masu planirati na 465112?

Odgovor:

Procenat umanjenja od 10% se vrši u odnosu na osnovicu koja se primenjivala na dan stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava (član 5. stav 1.).

32. Pitanje:

Kako se obračunava prekovremeni rad, objasniti?

Odgovor:

Prema članu 108. Zakona o radu, zaposleni ima pravo na uvećanje pored ostalog i za prekovremeni rad i to najmanje 26% od osnovice. Osnovicu za obračun uvećanje zarade čini osnovna zarada. Opštim aktom (kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu) se utvrđuje konkretan % uvećanja po osnovu prekovremenog rada, koji ne može biti manji od 26%.

 Prema tome, ako je zaposleni radio 10 časova određenog dana, obračunaće mu se i isplatiti osnovna plata za svih 10 časova, a za 2 sata će mu se obračunati i isplatiti osnovna plata po času uvećana za 26%. 

33. Pitanje:

Da li planirati naknade u naturi u budžetu za dečije paketiće u 2018. godini?

Odgovor:

Može. S obzirom da se radi o pravu utvrđenom Posebnim kolektivnom ugovorom za državne organe (koji primenjuje i lokal), smatramo da u odlukama o budžetu za 2018. godinu treba planirati sredstva za ove namene. 

34. Pitanje:

Gde planirati lokalne izbore, kod Skupštine ili kod Uprave?

Odgovor:

U okviru razdela Skupštine.

35. Pitanje:

Da li na aproprijaciji 414 treba i dalje planirati 3% od ukupne mase za plate? Da li je dalje zakonska obaveza ili treba planirati realno?

Odgovor:

Realno planirati racionalizaciju, odnosno potrebno je svođenje broja zaposlenih na broj utvrđen odlukom o maksimalnom broju zaposlenih.

36. Pitanje:

Ako po IPA projektima imamo građevinske radove i kapitalno održavanje zgrada, da li to treba prikazati kao kapitalne izdatke?

Šta se dešava ako u prvoj godini ne počne uvođenje građevinskih radova i svi se radovi prenesu u 2018. godinu, a po ugovoru ih treba završiti zaključno sa 2018. Godinom?

Da li to prikazati kao kapitalne izdatke?

Odgovor:

Da, ukoliko je navedeni projekat ugovoren kao višegodišnji.

37. Pitanje:

Opština želi da za potrebe JKP kupi zemljište koje se u katastru vodi kao poljoprivredno, a koristilo bi se kao kamenolom (eksploatacija kamena od strane JKP za nasipanje puteva)

Da li opština da odobri kapitalnu subvenciju JKP preduzeću i na koji način onda da JKP pribavi to zemljište?

Odgovor:

Zemljište treba da pribavi opština i da ga da na korišćenje JKP.

38. Pitanje:

Da li se na isplatu na komisiju i biračke odbore obračunava porez na dohodak građana, za lokalne izbore?

Odgovor:

Članom 9. stav 1. tačka 29) Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da se ne plaća porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu naknada za rad članova biračkih i glasačkih odbora za sprovođenje neposrednih izbora i drugih oblika neposrednog izjašnjavanja građana, kao i naknada za rad na popisu stanovništva - do 5.000 dinara u okviru istog izbornog ciklusa, odnosno popisa stanovništva.

39. Pitanje:

U skladu sa članom 69. Posebnog kolektivnog ugovora, da li je moguće planirati sredstva za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor zaposlenih?

Odgovor:

Članom 69. Aneksa Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe predviđeno je da poslodavac može da uz isplate mesečne plate zaposlenima obezbedi sredstva iz izvornih prihoda ostvarenih u skladu sa zakonom od najmanje 0,30% na masu sredstava plaćenih na ime plate za prevencije radne invalidnosti i rekreativni odmor zaposlenih u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca i finansijskim sredstvima obezbeđenim za ove namene.

S obzirom na to da ovo pravo nije ograničeno budžetskim propisima, mislimo da je moguće planirati sredstva za ove namene.

40. Pitanje:

Zaposleni u centru za socijalni rad koji se finansiraju iz Republike u slučaju odlaska radnika u starosnu penziju, kome podnose zahtev za popunu tih radnih mesta? Napominjem da sistematizovanih radnih mesta ima 11, a trenutno zaposlenih 7.

Odgovor:

Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

41. Pitanje:

Kako povećati platu zaposlenom koji je stekao uslov za napredovanje u više zvanje, s obzirom da se plata i dalje obračunava po staroj uredbi?

Odgovor:

Napredovanje u platne razrede će se za zaposlene kod lokalne vlasti primenjivati po donošenju propisa kojim će se urediti platni razredi. Takođe je neophodno ispuniti uslove za napredovanje utvrđene Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

42. Pitanje:

Da li se otpremnina računa kao bruto ili neto plata?

Odgovor:

Neto.

43. Pitanje:

Kod turističko-sportske organizacije došlo je do statusne promene. TSO je podeljena na turističku organizaciju i sportski centar. TO je zadržala PIB, matični broj, JBBK. Smanjen je kapital i proširena delatnost. Da li TO radi 2 završna računa?

Odgovor:

TSO do momenta statusne promene izrađuje završni račun, a TO kao samostalna ustanova izrađuje završni račun od perioda razdvajanja, odnosno izdvajanja do kraja godine.

44. Pitanje:

S obzirom da Srbija vode nije jedinicama lokalne samouprave uradila rešenje o utvrđivanju takse za odvodnjavanje za 2017. godinu, kako platiti ovu taksu, da li po rešenju iz 2016. godine u kome stoji da se taksa za odvodnjavanje plaća po tom rešenju do donošenja novog?

Naglašavam da se radi o veoma velikim iznosima i da se donošenje rešenja ne predviđa do kraja 2017. godine za 2017. godinu.

Odgovor:

Da.

45. Pitanje:

Da li za IPA projekte za koje postoji obaveza predfinansiranja, a kasnije se vrši refundacija, planirati sredstva iz izvora 01 ili iz donacija 56?

Odgovor:

Potrebno je planirati iz oba izvora.

46. Pitanje:

Gde planirati, kod kog korisnika, rekonstrukciju Doma kulture? Dom kulture je javna svojina opštine data na korišćenje Domu kulture.

Odgovor:

Treba planirati u okviru razdela opštinska/gradska uprava na ekonomskoj klasifikaciji 511 - Zgrade i građevinski objekti, Program 13 - Razvoj kulture i informisanja, funkcija 820 - Usluge kulture.

47. Pitanje:

Opštine u regionu osnovale su regionalnu razvojnu agenciju. Agencija se bavi izradom razvojnih projekata i konsaltingom. Opštine agenciji plaćaju članarinu. Na kom kontu treba planirati sredstva za članarinu? Da li je agencija dužna da izda fakturu za članarinu?

Odgovor:

Zvaničan stav Ministarstva finansija (akt broj: 110-00-127/2014-08 iz 2014. godine):

„Predstavnici Ministarstva privrede, u čijoj nadležnosti je Zakon o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS, broj 51/2009 i 30/2010), kao i Uredba o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS, broj 74/2010 i 4/2012), u vezi sa utvrđivanjem vrste rashoda koje jedinice lokalne samouprave, kao osnivači, opredeljuju za rad i poslovanje regionalnih razvojnih agencija, izneli su sledeće mišljenje:

Jedinice lokalne samouprave su osnivači akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i kao njihovi osnivači u obavezi su da izdvajaju sredstva (članarinu) za njihov rad i poslovanje, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju i Uredbe o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata. Između jedinica lokalne samouprave i akreditovane regionalne agencije zaključuje se ugovor o iznosu sredstava koji se izdvaja iz budžeta jedinica lokalne samouprave za usluge koje akreditovane regionalne razvojne agencije pružaju osnivačima, a koje mogu biti različite u zavisnosti od potreba jedinica lokalne samouprave.

S tim u vezi, sa aspekta nadležnosti Ministarstva finansija - Sektora budžeta, mišljenja smo da rashode za ove namene treba planirati u zavisnosti od vrste usluga koje regionalne razvojne agencije pružaju osnivačima na osnovu ugovora, na kontima ekonomske klasifikacije utvrđenim Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem („Službeni glasnik RS, br. 103/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 63/2013, 106/2013, 120/2013 i 20/2014).“ 

48. Pitanje:

Po novoj Uredbi o visini osnovice što se dešava sa mogućnošću povećanja osnovice za 10% za srednju stručnu spremu, koja je bila omogućena prethodnom Uredbom o visini osnovice za jedinice lokalne samouprave?

Odgovor:

Odgovor je u vezi sa odgovorom na pitanje br. 19. Zaključkom Vlade kojim se utvrđuju osnovice za zaposlene koji rade u lokalnoj vlasti utvrdiće se da li će zaposleni sa srednjom stručnom spremom moći ovo pravo da ostvare.

49. Pitanje:

Da li se u odluci o budžetu mora kao posebna glava prikazati „Budžetski fond za zaštitu životne sredine“, koji je evidencioni račun ili se može planirati u okviru opštinske uprave?

Odgovor:

Članom 2. tačka 8) Zakona o budžetskom sistemu definisani su indirektni korisnici budžetskih sredstava, između ostalog i budžetski fondovi. To znači da u odlukama o budžetu za 2018. godinu treba prikazati Budžetski fond za zaštitu životne sredine kao posebnu glavu.

Napominjemo da je Predlogom zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu predviđeno da se budžetski fondovi brišu iz definicije indirektnih korisnika javnih sredstava (s obzirom na to da je budžetski fond evidencioni račun u okviru glavne knjige trezora, dakle nema pravni subjektivitet), s tim što će se navedena odredba primenjivati od pripreme i donošenja zakona o budžetu Republike Srbije i odluka o budžetima lokalne vlasti za 2019. godinu. 

50. Pitanje:

Da li MZ mogu investirati u atarske puteve?

Odgovor:

Ne, iz razloga što su atarski putevi osnovna sredstva direktnog korisnika tj. opštinske/gradske uprave.

51. Pitanje:

Da li mora da se ugasi račun sopstvenih prihoda turističke organizacije koji se sada koristi za posredovanje u seoskom turizmu i za prodaju i nabavku suvenira?

Odgovor:

Da. Turistička organizacija nije ni trebala imati otvoren račun sopstvenih prihoda.

52. Pitanje:

Da li opština može da finansira po ugovoru licencirano udruženje za pomoć u kući - geronto domaćice? Da li se sprovodi javna nabavka i koji je konto: 423 ili 472?

Odgovor:

Konkurs, s obzirom da se radi o udruženju - ekonomska klasifikacija 481.

53. Pitanje:

Jedinica lokalne samouprave ima potpisan sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje o finansiranju javnih radova i obavljanju pripravničkog staža. Nacionalna služba prenosi sredstva i JLS vrši isplatu. Kako planirati ove prihode tj. kako knjižiti priliv tih prihoda?

Odgovor:

Sredstva Nacionalne službe za zapošljavanje treba planirati na prihodnoj strani na uplatnom računu 733 na izvoru 07, a na rashodnoj strani na ekonomskoj klasifikaciji 423 - Usluge po ugovoru. 

54. Pitanje:

Kako uraditi finansijski plan za narednu godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu, tj. kako projektovati pre svega kapitalne investicije, kada finansijska služba ne raspolaže tim podacima?

Odgovor:

Mora postojati međusobna komunikacija između finansija i svih ostalih službi, (Kancelarije za investicije, KLER...) s obzirom da budžet sublimira rashode svih korisnika budžetskih sredstava.

55. Pitanje:

Da li se može u budžetu planirati određeni iznos novčanih sredstava za učešće u projektima, u slučaju da se u toku godine javi neki konkurs Pokrajine ili Republike (za koji nije znala kada je planirala budžet) gde bi određena opština konkurisala a za to nema potrebnu projektnu dokumentaciju ili je potrebno neko sufinansiranje? 

Odgovor:

Ne, jer se ne zna da li će i koliko biti realizovani projekti, a samim tim i koliko sredstava odvojiti za učešće. Ako se u toku godine sklopi neki ugovor, do rebalansa budžeta sredstva za ove namene mogu se obezbediti iz tekuće budžetske rezerve ili promenom aproprijacije.

56. Pitanje:

Da li je opština dužna da zajedno sa donošenjem odluke o budžetu donese i kadrovski plan?

Odgovor:

Priprema kadrovskog plana uređena je članom 77. Zakona zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kojim je propisano da se nacrt kadrovskog plana priprema u skladu sa budžetskim kalendarom, istovremeno sa nacrtom budžeta autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave, tako da bude usaglašen sa sredstvima obezbeđenim budžetom, a usvaja se istovremeno sa odlukom o budžetu.

57. Pitanje:

Osniva se novo javno preduzeće. Da li je moguće takvim javnom preduzeću dati subvenciju i da li u tom slučaju mogu da se subvencionišu i plate?

Odgovor:

Postavlja se pitanje opravdanosti planiranja subvencije za novoosnovano JP, koje se osniva, između ostalog, u cilju sticanja dobiti, a naročito ne treba planirati subvencije za zarade zaposlenih u JP.

58. Pitanje:

Ako je opštini dodeljeno 165 zaposlenih po odluci o maksimalnom broju zaposlenih, a opština ima masu sredstava za 156 zaposlenih, da li postoji mogućnost da se traži povećanje mase sredstava za plate (do broja 165)?

Odgovor:

Ne. Odgovor je dat kod 21. pitanja.

59. Pitanje:

Na kom kontu treba planirati sredstva za rad Crvenog krsta? Na 481 ili 465?

Odgovor:

Na kontu 481131 - Dotacije Crvenom krstu Srbije.