4. RADNI ODNOSI U DRŽAVNIM ORGANIMA I KOD DRUGIH POSLODAVACA - SA PRAKTIČNIM PRIMERIMA -

Cena knjige je 3.780,00 dinara

KNJI­GA JE NA­MEN­JE­NA :

Za­po­sle­ni­ma:

· U dr­žav­nim or­ga­ni­ma i jav­nim služ­ba­ma

Mi­ni­star­stvi­ma, or­ga­ni­ma i or­ga­ni­za­ci­ja­ma Re­pu­bli­ke, od­no­sno lo­kal­ne vla­sti, upra­va­ma, se­kre­ta­ri­ja­ti­ma, agen­ci­ja­ma, pra­vo­sud­nim or­ga­ni­ma (su­do­vi, jav­na tu­ži­laš­tva, jav­na pra­vo­bra­ni­laš­tva, or­ga­ni za pre­kr­ša­je, za­tvo­ri, KP i VP do­mo­vi),

jav­nim pred­u­ze­ći­ma, di­rek­ci­ja­ma i fon­do­vi­ma, po­re­skim upra­va­ma, ško­la­ma, usta­no­va­ma kul­tu­re, usta­no­va­ma so­ci­jal­ne zaš­ti­te, osta­lim usta­no­va­ma, ko­ri­sni­ci­ma sred­sta­va or­ga­ni­za­ci­ja oba­ve­znog so­ci­jal­nog osi­gu­ran­ja (zdrav­stve­ne i apo­te­kar­ske usta­no­ve či­ji je osni­vač Re­pu­bli­ka ili lo­kal­na vlast).

· Kod dru­gih po­slo­da­va­ca

Pri­vred­nim druš­tvi­ma, ban­ka­ma i dru­gim fi­nan­sij­skim or­ga­ni­za­ci­ja­ma, osta­lim po­slo­dav­ci­ma ko­ji se su­sre­ću sa broj­nim pro­ble­mi­ma iz obla­sti ra­da ili se ba­ve ovom pro­ble­ma­ti­kom.

U drugom delu knjige dat je potpuni prikaz svih važnijih rešenja Zakona o radu, koji je sistemski zakon u oblasti radnih odnosa i koji se, kao takav, primenjuje (potpuno, primarno ili supsidijarno) na zaposlene u svim radnim sredinama. Kao opšti propis o radu, ovaj zakon primenjuje se i na lica zaposlena u državnim organima po svim pitanjima koja nisu uređena posebnm režimom radnih odnosa, tj. Zakonom o državnim službenicima ili drugim posebnim zakonom.

Uz potpunu teoretsko-pravnu obradu svih značajnih pitanja iz radnopravne materije (i u posebnom režimu radnih odnosa koji se primenjuje na državne službenike i nameštenike, kao i u opštem režimu radnih odnosa koji važi za zaposlene kod drugih poslodavaca, a pod određenim uslovima i za zaposlene u državnim organima), data su i odgovarajuća objašnjenja neophodna za njihovo razumevanje i praktičnu primenu.

Posebna vrednost ove knjige je u tome što ona sadrži i praktične primere (modele) najvažnijih opštih akata, odluka, rešenja i drugih akata iz oblasti radnih odnosa (ukupno 150) i iz opšteg i iz posebnog režima. Iako ovi primeri imaju orijentacioni karakter, oni se mogu lako prilagoditi praktičnim potrebama svakog poslodavca.

Knjiga je formata B5, a ima 706 stranica.

 KRATAK OPIS KNJIGE:

U prvom delu ove knjige detaljno su obrađeni radni odnosi u državnim organima, odnosno radnopravni položaj državnih službenika i nameštenika prema Zakonu o državnim službenicima i ostaloj normativnoj regulativi koja tretira ovo pitanje (drugi posebni zakoni i podzakonski akti - uredbe).

Da bi pogledali sadržaj knjige kliknite na sledeći link:

http://zup.co.rs/dogadjaji/sadr_s.pdf