08. Sadržaj 08/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Nebojša Nenadović, predsednik opštine Bojnik

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

RASPOLAGANjE SA OSTVARENIM PRIHODIMA I PRIMANjIMA TOKOM GODINE,
A KOJI NISU MOGLI BITI POZNATI U POSTUPKU DONOŠENjA BUDžETA

Ivan Zečić

PRIHODI OD DAVANjA U ZAKUP KOJE OSTVARUJU JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Anela Grbović

PROMENA APROPRIJACIJA DIREKTNOG BUDžETSKOG KORISNIKA
ZA IZVRŠENjE PRINUDNE NAPLATE I PREKNjIŽAVANjE RASHODA I IZDATAKA

Dobrila Knežević

FISKALNA STRATEGIJA ZA 2023. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI BUDžETSKOG RAČUNOVODSTVA I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA
DIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA (OGLEDNI PRIMER)

Aleksandar Ranković

EVIDENTIRANjE INVESTICIONIH ULAGANjA U PROGRAMIMA ZUP-a

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Knežević

AKTIVNA LEGITIMACIJA U POSTUPKU

Borisav Knežević

JAVNE NABAVKE - NEPOTPUNE PONUDE (DOSTAVLjANjE, DOPUNA,
RAZJAŠNjENjE KONKURSNE DOKUMENTACIJE)

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Ana Savić

OTPREMNINA PRI ODLASKU U PENZIJU, U SLUČAJU PRESTANKA RADNOG ODNOSA
(TZV. TEHNOLOŠKI VIŠAK) I U DRUGIM SLUČAJEVIMA

Biljana Baucal - Rajić

OPOREZIVANjE PRIHODA FIZIČKIH LICA OD AUTORSKE NAKNADE I UGOVORENE NAKNADE
ZA IZVRŠEN RAD NA KOJE SE POREZ PLAĆA SAMOOPOREZIVANjEM DO KRAJA 2022. GODINE

Sekula Novaković

OSNOVNA PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA
I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Dr Nataša Zavođa

PRAVA ZAPOSLENIH VEZANA ZA RODITELjSTVO

Dr Vesna Stojanović

UTVRĐIVANjE VISINE PENZIJE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2710 PCAOB - OSTALE INFORMACIJE

Slobodanka Kelečević

OBAVEZA FINANSIRANjA SPORTSKIH AKTIVNOSTI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI

Vesna Jovičić

INTERNA REVIZIJA - PODRŠKA PROCESU UPRAVLjANjA - INSTRUMENT ODLUČIVANjA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

DOSTAVLjANjE I PRIKUPLjANjE INFORMACIJA I PODATAKA U PORESKOM POSTUPKU
PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

UTVRĐIVANjE NAKNADE ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE ZA 2022. GODINU U LOKALNOJ PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN PRIHODA FAKULTETA OSTVARENIH PO OSNOVU UPLATE
NOVČANIH SREDSTAVA OD STRANE FONDA ZA NAUKU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UPUTSTVO ZA PRIPREMU ODLUKE O BUDžETU LOKALNE VLASTI ZA 2023. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (258. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA AVGUST 2022. GODINE