07. Sadržaj 07/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Aleksandra Ćirić, predsednica opštine Ruma

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

FISKALNA PRAVILA ZA LOKALNU VLAST

Alžbeta Marko

NADZOR NAD IZVRŠENjEM ODLUKE O BUDžETU I TRANSPARENTNOST BUDžETA KAO VID NADZORA NAD IZVRŠENjEM BUDžETA JLS

NAJČEŠĆE POSTAVLjANA PITANjA VEZANA ZA E- FAKTURE

Milanka Marković

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH POVRŠINA

Dr Nataša Zavođa

PRIMENA DOPUNE ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

Dobrila Knežević

PROGRAM UPRAVLjANjA OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022. - 2031. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - JUN 2022. GODINE

Slavica Medić

IZVEŠTAJ O I­VRŠENjU ODLUKE O BUDžETU JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD JANUAR - JUN 2022. GODINE

Aleksandar Ranković

PREDLOŽENE VRSTE PRENOSA KOD NABAVKE OPREME U PROGRAMIMA ZUP-A

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI - PRAVILA POSTUPANjA NARUČIOCA, PODNOSIOCA ZAHTEVA I REPUBLIČKE KOMISIJE

Borisav Knežević

NAMEŠTANjE PONUDA - TAJNO DOGOVARANjE / KOLUZIJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI (BID RIGGING)

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

PRAVO ZAPOSLENOG NA NAKNADU ŠTETE ZA NEISKORIŠĆENI GODIŠNjI ODMOR I PORESKI TRETMAN TOG PRIMANjA

Biljana Baucal - Rajić

OSLOBOĐENjE ZA POSLODAVCA PO OSNOVU ZARADE LICA KOJA SU ANGAŽOVANA NA POSLOVIMA ISTRAŽIVANjA I RAZVOJA

Sekula Novaković

PRESTANAK RADNOG ODNOSA U OPŠTEM REŽIMU RADA (IV DEO)

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA TELESNO OŠTEĆENjE I NAKNADA ZA POGREBNE TROŠKOVE

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2705 PCAOB - DODATNE INFORMACIJE ZA POTREBE REVIZORA

Slobodanka Kelečević

PRIHODI OD ZAKUPA

Vesna Jovičić

IDENTIFIKOVANjE POSTOJEĆIH KONTROLA U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

DOPUNA PRAVILNIKA O PDV

Jelena Marinković

PORESKI TRETMAN RAZMENE PRAVA SVOJINE NA NEPOKRETNOSTI SA STANOVIŠTA POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - PITANjA I ODGOVORI

REDOVNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O ODREĐIVANjU KOMPETENCIJA ZA RAD DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (257. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUL 2022. GODINE