06. Sadržaj 06/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Ivan Burgić, predsednik opštine Blace

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

FIRMARINE - OBVEZNICI I MAKSIMALNI IZNOSI

Irena Injac

IZVODI IZ ZVANIČNIH MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA O PRIMENI PROPISA KOJI SE ODNOSE NA KONTROLISANO ZAPOŠLjAVANjE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANjE U JAVNOM SEKTORU

Anela Grbović

IZVRŠENjE U OSNOVNIM, VIŠIM I APELACIONIM JAVNIM TUŽILAŠTVIMA RS U PRVOM KVARTALU 2022. GODINE

Dr Nataša Zavođa

SPORAZUMI O PRODUŽENjU ROKA VAŽENjA POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE I POSEBNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA DRŽAVNE ORGANE

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ZA SOCIJALNO UKLjUČIVANjE ROMA I ROMKINjA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2022. - 2030. GODINE

Milanka Marković

NAKNADA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANjE ŽIVOTNE SREDINE I PODNOŠENjE PRIJAVE ZA UTVRĐIVANjE

Sekula Novaković

DONET JE ZAKON O SOCIJALNOM PREDUZETNIŠTVU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Aleksandar Ranković

KOMENTARI KNjIŽENjA

Slavica Medić

STATUSNE PROMENE KOD KORISNIKA BUDžETSKIH KORISNIKA

Slavica Medić

POSTUPAK BUDžETSKOG KORISNIKA KAO ISPORUČIOCA SEKUNDARNIH SIROVINA I OTPADA

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆE NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA U JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

JAVNE NABAVKE - EKONOMSKI NAJPOVOLjNIJA PONUDA (ENP)

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

KORIŠĆENjE GODIŠNjEG ODMORA U 2022. GODINI U DRŽAVNIM ORGANIMA I JAVNIM SLUŽBAMA

RAZNE VRSTE POMOĆI KOJE POSLODAVAC ISPLAĆUJE ZAPOSLENIMA

Biljana Baucal - Rajić

PRIMANjA ZAPOSLENIH I ČLANOVA ORGANA UPRAVE PO OSNOVU UČEŠĆA U DOBITI

Sekula Novaković

PRESTANAK RADNOG ODNOSA U OPŠTEM REŽIMU RADA (III DEO)

Doc. dr Vesna Stojanović

PRAVO NA PENZIJU PO DOMAĆIM PROPISIMA I PRAVO NA PENZIJU PO INOSTRANIM PROPISIMA (SRAZMERNA PENZIJA)

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2701 PCAOB - INFORMACIJE KOJE PRATE REVIDIRANE IZVEŠTAJE

Slobodanka Kelečević

KORIŠĆENjE JAVNIH SREDSTAVA

Vesna Jovičić

SLABOSTI I PREPORUKE INTERNE REVIZIJE U SISTEMU PLATA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

ODGOVORI NA NEKA SPORNA PITANjA KOJA SU SE POJAVILA U PRIMENI ZAKONA KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK I PORESKU ADMINISTRACIJU

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

Jelena Marinković

UTVRĐIVANjE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA KOD PRENOSA PRAVA SVOJINE NA UPOTREBLjAVANIM VOZILIMA

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI VODE POSLOVNE KNjIGE - SAMOOPOREZIVANjE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKI TRETMAN PRIHODA STAMBENE ZAJEDNICE OSTVARENIH PO OSNOVU ZAKUPA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE- prečišćen tekst -

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (256. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA JUN 2022. GODINE