05. Sadržaj 05/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - MIODRAG NIKOLIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE SOKOBANjA

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

DUGOROČNO ZADUŽIVANjE LOKALNIH VLASTI

Alžbeta Marko

PROGRAMSKO IZVEŠTAVANjE O POTROŠNjI JAVNIH SREDSTAVA 
U ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Anela Grbović

UPUTSTVO JAVNIM TUŽILAŠTVIMA RS ZA UNOS ZAHTEVA 
ZA PREUZIMANjE OBAVEZA PLAĆANjA 
U SISTEMU IZVRŠENjA BUDžETA

Dr Nataša Zavođa

ORGANIZACIJA RADA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Milanka Marković

NEDOUMICE U VEZI PLAĆANjA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

Dobrila Knežević

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2022. GODINI

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

IZMIRIVANjE OBAVEZA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE PREMA OSNOVNIM
I SREDNjIM ŠKOLAMA PUTEM ASIGNACIJE

Slavica Medić

EVIDENTIRANjE DATIH I PRIMLjENIH AVANSA KOD KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA

Aleksandar Ranković

PRIMERI MOGUĆIH VRSTA PRENOSA U PROGRAMU SAVETNIK - TREZOR

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

NAJČEŠĆE NEDOUMICE U PRIMENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Borisav Knežević

INTEGRISANjE SOCIJALNIH ELEMENATA U JAVNE NABAVKE

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

Ana Savić

PRAVO ZAPOSLENOG NA DODATAK NA PLATU, ODNOSNO UVEĆANU ZARADU PO OSNOVU MINULOG RADA

Biljana Baucal - Rajić

GODIŠNjI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2021. GODINU

Sekula Novaković

PRESTANAK RADNOG ODNOSA U OPŠTEM REŽIMU RADA (II DEO)

 Dr Vesna Stojanović

USLOVI I NAČIN OSTVARIVANjA PRAVA NA MEDICINSKO-TEHNIČKA POMAGALA I IMPLANTE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

PRIRUČNIK UZ REVIZORSKI STANDARD AS 2610 PCAOB - PRILAGOĐAVANjA U REVIZIJI

Slobodanka Kelečević

ZAKLjUČIVANjE UGOVORA

Vesna Jovičić

HOD KROZ SISTEM – POTVRDA OPISA SISTEMA U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

PORESKE OBAVEZE MALOLETNIH I POSLOVNO NESPOSOBNIH LICA SHODNO ZAKONU KOJI UREĐUJE PORESKI POSTUPAK

Dušica Stojanović

PORESKI TRETMAN PROMETA DOBARA KOJA PUTNIK OTPREMA U INOSTRANSTVO U LIČNOM PRTLjAGU ZA NEKOMERCIJALNE SVRHE

Jelena Marinković

PREDMET OPOREZIVANjA I PORESKA OSNOVICA KOD OPOREZIVANjA NASLEĐA I POKLONA

POREZ NA IMOVINU OBVEZNIKA KOJI NE VODE POSLOVNE KNjIGE

Biljana Mirić - Bogdanović

PORESKO-PRAVNI TRETMAN PRIHODA OD ŠKOLARINA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZAPOSLENE U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG VASPITANjA I OBRAZOVANjA ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (255. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MAJ 2022. GODINE