03. Sadržaj 03/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - STEVA PANIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE BAČ

I AKTUELNOSTI

Alžbeta Marko

ISPLATE IZ BUDžETA LOKALNE SAMOUPRAVE KAO NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU

Anela Grbović

GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ OSNOVNIH, VIŠIH I APELACIONIH JAVNIH TUŽILAŠTAVA

Dragica Rajović

UPUTSTVO ZA IZRADU I OBJAVLjIVANjE INFORMATORA O RADU ORGANA JAVNE VLASTI

Dobrila Knežević

PROGRAM EKONOMSKIH REFORMI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE

Sekula Novaković

DONET JE NOVI ZAKON O TRŽIŠTU KAPITALA

Milanka Marković

NEDOUMICE U VEZI PLAĆANjA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Dr Duško Pejović, generalni državni revizor

PRIPREMNE RADNjE KOJE PRETHODE SASTAVLjANjU FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
I UTVRĐIVANjE REZULTATA POSLOVANjA

Slavica Medić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DIREKTNIH KORISNIKA
BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU

Slavica Medić

OTVARANjE POSLOVNIH KNjIGA ZA 2022. GODINU

Aleksandar Ranković

KNjIGOVODSTVENO EVIDENTIRANjE NABAVKE OSNOVNIH SREDSTAVA U PROGRAMIMA ZUP-A

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA I NAČIN DOKAZIVANjA ISPUNjENOSTI ISTIH

Borisav Knežević

NEPRAVILNOSTI U OBLASTI JAVNIH NABAVKI - PREKRŠAJI NARUČILACA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

OBRAČUN ZARADA, ODNOSNO PLATE I DRUGIH PRIMANjA PREMA USKLAĐENIM

NEOPOREZIVIM IZNOSIMA KOJI SE PRIMENjUJU OD 1. FEBRUARA 2022. GODINE

PORESKI TRETMAN DAVANjA POKLONA POVODOM 8. MARTA - DANA ŽENA

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O VOLONTERSKOM RADU

Dr Nataša Zavođa

ZAHTEV ZAPOSLENOG ZA PREMEŠTAJ NA DRUGE POSLOVE I ZADATKE
USLED PROFESIONALNE BOLESTI ILI BITNE PROMENE ZDRAVSTVENOG STANjA

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2610 PCAOB - PRILAGOĐAVANjA U REVIZIJI

Slobodanka Kelečević

FINANSIRANjE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Vesna Jovičić

PRIPREME ZA GODIŠNjE IZVEŠTAVANjE O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLjANjA
I KONTROLE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE
IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Jelena Marinković

OLAKŠICE PRI PLAĆANjU POREZA NA IMOVINU

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

POVRAĆAJ I PREKNjIŽAVANjE VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

Biljana Mirić - Bogdanović

UTVRĐIVANjE OSNOVICE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA
ZA 2021. GODINU ZA OBVEZNIKE KOJI SU OSNOVANI RADI STICANjA DOBITI

VII ZAKONI I PRAVILNICI

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLjANjA I PODNOŠENjA
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA
ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I BUDžETSKIH FONDOVA

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU VOĐENjA

RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O PLANIRANIM I IZVRŠENIM

RASHODIMA ZA PLATE U BUDžETIMA LOKALNE VLASTI U 2022. GODINI

PRAVILNIK O NAČINU I SADRŽAJU IZVEŠTAVANjA O IZVRŠENIM RASHODIMA ZA PLATE

KOD DIREKTNIH I INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE U 2022. GODINI

UPUTSTVO ZA IZRADU I OBJAVLjIVANjE INFORMATORA O RADU ORGANA JAVNE VLASTI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (253. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA MESEC MART 2022