02. Sadržaj 02/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - DOBRICA STOJKOVIĆ, PREDSEDNIK OPŠTINE RAŽANj

I AKTUELNOSTI

Ivan Zečić

ZADUŽIVANjE LOKALNIH VLASTI RADI FINANSIRANjA TEKUĆE LIKVIDNOSTI

Alžbeta Marko

RODNA RAVNOPRAVNOST U BUDžETIMA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I LOKALNI AKCIONI PLANOVI RODNE RAVNOPRAVNOSTI OPŠTINA I GRADOVA

Anela Grbović

GODIŠNjI IZVEŠTAJ JAVNIH TUŽILAŠTAVA O STANjU DOCNjI ZA 2021. GODINU

Milanka Marković

ČESTE NEDOUMICE U VEZI PLAĆANjA REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE U VEZI SA MATIČNIM EVIDENCIJAMA

Dobrila Knežević

STRATEGIJA ZA RAZVOJ TRŽIŠTA KAPITALA ZA PERIOD OD 2021. DO 2026. GODINE

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA INDIREKTNIH KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU

Aleksandar Ranković

KOMENTAR PRAVILNIKA O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU PRIPREME, SASTAVLjANjA I PODNOŠENjA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I BUDžETSKIH FONDOVA – IZMENE I PODEŠAVANjA U PROGRAMU TREZOR - SAVETNIK

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

PRIMENA RESTRIKTIVNOG POSTUPKA I PARTNERSTVA ZA INOVACIJE

Borisav Knežević

UOBIČAJENE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI POČINjENE U TOKU SPROVOĐENjA SAMOG POSTUPKA NABAVKE I GREŠKE NAČINjENE NAKON IZBORA NAJBOLjE PONUDE ILI ZAKLjUČENjA UGOVORA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

OSNOV ZA OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA VREME PRIVREMENE SPREČENOSTI ZA RAD

NERADNI DANI POVODOM SRETENjA - DANA DRŽAVNOSTI 2022. GODINE

Sekula Novaković

DOGRAĐEN JE ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Biljana Baucal - Rajić

UGOVOR O DELU

Dr Vesna Stojanović

PRAVO NA BESPLATAN DESETODNEVNI BANjSKO-KLIMATSKI OPORAVAK I REHABILITACIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2605 PCAOB - RAZMATRANjE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Slobodanka Kelečević

NEPRAVILNOSTI UTVRĐENE KONTROLOM ZAVRŠNOG RAČUNA

Vesna Jovičić

NAJČEŠĆE PREPORUKE INTERNE REVIZIJE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

AKTUELNA MIŠLjENjA MINISTARSTVA FINANSIJA VEZANA ZA SPORNE SITUACIJE IZ ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Dušica Stojanović

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV

Jelena Marinković

USKLAĐENI SU DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA ZA PLAĆANjE POREZA ZA 2022. GODINU

PORESKO RAČUNOVODSTVO, KNjIŽENjA I IZRADA GODIŠNjEG IZVEŠTAJA ZA FISKALNU 2021. GODINU

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

Biljana Mirić - Bogdanović

OSNOVICA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE ZA 2021. GODINU

VII ZAKONI I PRAVILNICI

UREDBA O ODREĐIVANjU KOMPETENCIJA ZA RAD SLUŽBENIKA U ORGANIMA AUTONOMNIH POKRAJINA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

PRAVILNIK O NAČINU PRIPREME, SASTAVLjANjA I PODNOŠENjA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE I BUDžETSKIH FONDOVA -- prečišćen tekst -

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDžETSKI SISTEM

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBAVLjANjA PLATNOG PROMETA U OKVIRU KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (252. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MESEC FEBRUAR 2022. GODINE