01. Sadržaj 01/2022

Olivera Bojić

IZ DRUGOG UGLA - Nikola Tomić, predsednik opštine Osečina

I AKTUELNOSTI

Irena Injac

KOMENTAR POSLEDNjIH IZMENA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU

Ivan Zečić

ZADUŽIVANjE LOKALNIH VLASTI

Alžbeta Marko

AKTUELNOSTI VEZANE ZA IZVRŠENjE BUDžETA KOD JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE KRAJEM TEKUĆE I POČETKOM NOVE FISKALNE GODINE

Anela Grbović

ZAKONSKE ODREDBE PRILIKOM DODELE APROPRIJACIJA U APELACIONIM, VIŠIM I OSNOVNIM JAVNIM TUŽILAŠTVIMA U 2022. GODINI

Milanka Marković

DOSTAVLjANjE GODIŠNjIH IZVEŠTAJA I PODATAKA TOKOM JANUARA

Dobrila Knežević

OCENA FISKALNOG SAVETA O CILjEVIMA FISKALNE POLITIKE ZA 2022. GODINU

II RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE

Slavica Medić

PRIPREME ZA SASTAVLjANjE GODIŠNjIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA KORISNIKA BUDžETSKIH SREDSTAVA ZA 2021. GODINU

Slavica Medić

SASTAVLjANjE I DOSTAVLjANjE IZVEŠTAJA O IZVRŠENjU BUDžETA ZA PERIOD JANUAR - DECEMBAR 2021. GODINE

Aleksandar Ranković

OTVARANjE POSLOVNE GODINE U PROGRAMU „TREZOR“

III JAVNE NABAVKE

Svetlana Ražić

SPROVOĐENjE KONKURENTNOG POSTUPKA SA PREGOVARANjEM I KONKURENTNOG DIJALOGA

Borisav Knežević

UOBIČAJENE GREŠKE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U VEZI SA PLANIRANjEM, PRIPREMANjEM I OTVARANjEM POSTUPKA

IV ZARADE I RADNI ODNOSI

OBRAČUNI ZARADA, ODNOSNO PLATA PREMA NOVOPROPISANIM PARAMETRIMA KOJI SE PRIMENjUJU POČEV OD 1. JANUARA 2022. GODINE

Sekula Novaković

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Biljana Baucal - Rajić

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

Dr Nataša Zavođa

NOVA PRAVNA SHVATANjA SUDOVA VEZANA ZA OSTVARIVANjE PRAVA ZAPOSLENIH NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

Dr Vesna Stojanović

PROMENA USLOVA ZA STICANjE PRAVA NA STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU

V INTERNA KONTROLA, BUDžETSKA INSPEKCIJA I REVIZIJA

Mr Ljubica Nedeljković

REVIZORSKI STANDARD AS 2605 PCAOB - RAZMATRANjE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE

Slobodanka Kelečević

KOMENTAR ZAKONA O BUDžETSKOJ INSPEKCIJI

Vesna Jovičić

PLANIRANjE U INTERNOJ REVIZIJI - ULOGA I ZNAČAJ STRATEGIJSKOG PLANA U INTERNOJ REVIZIJI

VI POREZI I PORESKI POSTUPAK

Marijan Blešić

DOSTAVLjANjE PORESKIH AKATA U ELEKTRONSKOM OBLIKU PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE I JEDINSTVENOG ELEKTRONSKOG SANDUČIĆA

Jelena Marinković

POREZI NA IMOVINU - PITANjA I ODGOVORI

Dušica Stojanović

PRIMENA PDV PROPISA

REDOVNA NAPLATA IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

Biljana Mirić - Bogdanović

AKTUELNOSTI U VEZI OPOREZIVANjA DOBITI PRAVNIH LICA

KAMATA ZA NEPLAĆENE I NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE

VII ZAKONI I PRAVILNICI

ZAKON O BUDžETSKOM SISTEMU - prečišćen tekst -

ZAKON O BUDžETSKOJ INSPEKCIJI

VIII PITANjA I ODGOVORI

PITANjA I ODGOVORI

IX EKONOMSKI POJMOVI

Dr Đorđe Pavlović

OSNOVNI POJMOVI IZ OBLASTI JAVNIH FINANSIJA (251. DEO)

X STATISTIČKI PODACI

STATISTIČKI PODACI ZA REPUBLIKU SRBIJU

KALENDAR PORESKIH OBAVEZA ZA MESEC JANUAR 2022. GODINE

OBJAVLjENO U ČASOPISU SAVETNIK U 2021. GODINI